Државно власништво: концепт, заштита и управљање

10. 3. 2019.

Имовина као економска категорија

Појам власништва - један од главних у економској теорији и модерној економској пракси. Овај концепт је почео да се алоцира и пре појаве првих држава и, сходно томе, пре настанка економије као науке. Имовина се обично схвата као комбинација економских и друштвених односа у вези са присвајањем и отуђењем материјалних и нематеријалних добара. Тренутно, следеће врсте некретнина: приватни, јавни и мешовити. Други тип имовине се не разликује по неким економистима. систем управљања државном имовином

Државна имовина: појам и субјекти

Постоји дефиниција која јасно указује на суштину концепта. Државно власништво је дефинисано као агрегат друштвено-економске односе у погледу присвајања, отуђења, управљања, посједовања, кориштења и располагања материјалним и нематеријалним (духовним) бенефицијама које припадају људима одређене државе у особи особе (тијела) коју је овај народ изабрао. Регулисање ових друштвено-економских односа одвија се кроз велики број законских аката - уредби, декрета, декрета и др. - на различитим нивоима. Субјекти ових односа могу бити и одређена тијела државне управе на националном и локалном нивоу (министарства, одбори, одјели), те шеф државе или појединачна државна предузећа. Државна имовина има једну важну особину: тијело које га посједује (то јест држава) је и тијело које регулира односе који су с њим повезани. Важно је разумети! Другим речима, систем управљања државном имовином је развијен и усвојен од стране власника. Државна имовина

Државна имовина

Разматрани облик власништва може се одвијати у свим областима привреде. Међутим, у неким земљама држава као економски ентитет има искључиво власништво над већином природних ресурса. ресурси (вода, минерали, шумски ресурси, земљиште и ваздушни простор). Ово право често није предмет отуђења. У већини Земље ЦИС-а и даље има власништво над већином некретнина, финансијских ресурса (златне резерве), а такође има и контролне удјеле у већини стратешки важних предузећа.

Заштита државне имовине Управљање и заштита државне имовине

Управљање државном имовином је директан и циљан утицај органа државне управе (или државе) на објекте који се налазе у овој имовини. Овај утицај се врши кроз функционисање законодавне и извршне власти. Први предвиђа издавање релевантних законских аката који регулишу односе који се односе на коришћење и заштиту имовинских објеката, а извршна власт, односно, осигурава правилну примјену закона. Мора се рећи да је данас у земљама бившег СССР-а државни облик власништва много већи од приватног власништва. Ова особина је једна од најважнијих у одређивању транзиционог типа економије.